Image
logotyp

Opis projektu

Tytuł: FILM IN MALOPOLSKA

Termin realizacji: 1.07.2016r. – 30.06.2019r.

Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 207 953,12 PLN

Źródło Finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 OŚ Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski.

Fundacja Off Camera realizuje w okresie 07.2016 – 06.2019 projekt „FILM IN MALOPOLSKA”: czyli kompleksowe działania z zakresu promocji i PR, zarówno na rynku krajowym i zagranicznym, skierowane do kluczowych osób w branży filmowej (audiowizualnej) decydujących o miejscu oraz sposobie realizacji produkcji filmowych. Cały projekt ma charakter regionalny i jest objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Do kogo skierowany:

Wsparciem objęte zostaną małopolskie MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) posiadające wiedzę i kompetencje pozwalające oferować usługi konkurencyjne w skali międzynarodowej (B: Wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne) , a także promowane będą walory lokalizacyjne całej Małopolski, jako miejsca realizacji produkcji filmowych (A: promocja oferty gospodarczej regionu).

Rezultaty:

Projekt przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu oraz wzrostu zatrudnienia w przemysłach kreatywnych oraz branżach powiązanych, a także wystąpią pozytywne rezultaty dla grup docelowych tj. małopolskich przedsiębiorców:

- wzrost przychodów i poziomu zatrudnienia w MŚP, niwelowanie poziomu bezrobocia;

- pozyskanie zagranicznych kontrahentów przez małopolskie MŚP z branży filmowej;

- wzrost przychodów i zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branż pokrewnych;

- wzrost kompetencji przedsiębiorców MŚP;

- rozwój polskiego przemysłu filmowego;

- wzrost przychodów z turystyki i rozwój turystyki filmowej.

Promocja oferty gospodarczej regionu i wsparcie przedsiębiorców skutkować będzie realizacją w perspektywie średnioterminowej krajowych i zagranicznych produkcji filmowych w Regionie.

W roku 2018 w ramach projektu FILM IN MALOPOLSKA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski  - Fundacja OFF CAMERA wspiera następujące Micro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa działające w Małopolsce.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ STUDY TOURS - Rozstrzygnięte

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE EFEKTÓW PROJEKTU - ROZSTRZYGNIĘTE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI - ROZSTRZYGNIĘTE

 

BEREŚ MEDIA SP. Z O.O.

 

logo

 

Naszą pasją jest tworzenie nieszablonowych kreacji budujących pozytywny wizerunek dzięki połączeniu kultury i sztuki, kompetentnych działań reklamowych oraz najwyższych standardów medialnych. Nie budujemy kampanii wizerunkowych i reklamowych – my tworzymy Sztukę. Wiemy, że tylko ona buduje emocje i że tylko wtedy można twórczo wpływać na ludzi.Dlatego lubimy małe kino, historię najnowszą i ciekawe biografie.

Oprócz akcji wizerunkowych, Bereś Media sp. z o.o. działa na dwóch zasadniczych płaszczyznach:

- sztuki i filmu – poprzez produkcję filmów fabularnych i dokumentalnych, pisanie i wydawanie książek, współorganizowanie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych

- public relations – działania interwencyjne,  doradztwo medialne, tworzenie skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

O NAS

TWÓRCA FIRMY

Prezesem spółki i jej właścicielem jest Witold Bereś – pisarz, producent filmowy, publicysta, pasjonat kultury współczesnej.

Promotor polskiej historii najnowszej i dobrego wizerunku Polski; jego specjalnością są działania pokazujące sukcesy kraju poprzez biografie (prasowe, filmowe i książkowe) wielkich ludzi, których Bereś osobiście poznał i teraz przedstawia. Wśród nich są profesor Władysław Bartoszewski, amerykański polityk polskiego pochodzenia prof. Zbigniew Brzeziński, filozof ksiądz profesor Józef Tischner, doktor Marek Edelman, reporter Ryszard Kapuściński, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” Jerzy Turowicz, twórca polskich służb specjalnych – minister Krzysztof Kozłowski, działacz na rzecz poprawy stosunków polsko-żydowskich – ksiądz Stanisław Musiał.

FILM I PUBLIC RELATIONS

Firma Bereś Media to kontynuacja założonej w 1997 wspólnie z Arturem Więckiem firmy producenckiej Bereś & Baron Media Productions. Firma realizowała programy dla telewizji (m.in. Historia filozofii po góralsku według ks. Józefa Tischnera). Więcek i Bereś wspólnie stworzyli także kilka fabularnych filmów kinowych (Anioł w Krakowie, Zakochany Anioł, Jegomość Tischner i jego filozofia po góralsku, Wszystkie kobiety Mateusza).

W dorobku Beresia jako producenta są także filmu dokumentalne – o ks. Tischnerze, o Marku Edelmanie, Władysławie Bartoszewskim czy o Festiwalu Rockowym Jarocin.

Witold Bereś osobiście od wielu lat zajmuje się także budowaniem wizerunku firm i osób publicznych, a także współtworzeniem kampanii wyborczych – zarówno lokalnych, jak i parlamentarnych oraz prezydenckich. Do największych jego sukcesów w tej materii należy kampania „Oni pójdą głosować –a TY?” (na rzecz Platformy Obywatelskiej w roku 2009), „Twój głos ma Sens” (kampania na rzecz wysokiej frekwencji w przyspieszonych wyborach prezydenckich po katastrofie smoleńskiej w roku2010) oraz „Europa - zgoda i bezpieczeństwo” (na rzecz Platformy Obywatelskiej w roku 2014 –wybory do Parlamentu Europejskiego).

Kontakt:

http://beresmedia.com/pl/

Adres dla wysyłek: Bereś Media sp. z o.o.

ul.Nowowiejska 5/7; 30 – 052 Kraków

Email: info@BeresMedia.com

Tel.: (48) 601 596 810

BEREŚ MEDIA

Our passion is the development of unique creations which build an image thanks to the combination of culture and art, competent advertising actions and the highest quality media standards. We do not build image and advertising campaigns – we create Art. We know that only art evokes emotions and that only then can one creatively influence people.

That is why we love a small, intimate cinema, modern history and interesting biographies.

Apart from image campaigns, Bereś Media Company Limited operates on two primary levels:

- culture and film – through the production of feature and documentary films, writing and publishing books, co-organizing artistic and educational events

- public relations – interventions campaigns, media consulting, establishing effective internal and external communication.

ABOUT US

COMPANY’S FOUNDER

The company’s president and owner is Witold Bereś – writer, film producer and publicist, and contemporary culture is his greatest passion.

Promoter of Polish contemporary history and Poland’s good image; he specializes in actions which showcase countries successes through biographies (in press, film and books) of great people, who Bereś knew well personally and now presents their profiles. Among them are  professor Władysław Bartoszewski, American politician of Polish descent Zbigniew Brzeziński, doctor Marek Edelman, reporter Ryszard Kapuściński, editor in chief of “Tygodnik Powszechny” Jerzy Turowicz, creator of the Polish special forces – minister Krzysztof Kozłowski, activist for the improvement of Polish-Jewish relations – priest Stanisław Musiał.

FILM AND PUBLIC RELATIONS

Bereś Media is a continuation of the production company Bereś and Baron Media Productions which was established in 1997 together with Artur Więcek. The company produced programs for television (including “The history of Highlander philosophy according to rev. Józef Tischner”). Więcek and Bereś together also created several theatrical feature films (“Anioł w Krakowie” /Angel in Kraków/, “Zakochany Anioł” /Angel in Love/, “Jegomość Tischner i jego filozofia po góralsku” /Fellow Tischner And His Highland Philosophy/, “Wszystkie kobiety Mateusza” /All of Mateusz’s Women/).

Bereś is also an owner of private PR agency – Beres Media Limited, which works for several major Polish companies and collaborated in few political campaigns.

For many years he has also been dealing in image building for companies and public figures, as well as co-creating election campaigns – local, as well as parliamentary and presidential. His greatest successes in that area are the campaign “Oni pójdą głosować – a TY?” (They are going to vote – are YOU?) (for the Platforma Obywatelska party in 2009), “Twój głos ma Sens” (Your Vote Makes Sense) (campaign for high attendance at the expedited presidential elections following the Smoleńsk tragedy in 2010) and “Europa – zgoda i bezpieczeństwo” (Europe – Harmony And Safety) (for the Platforma Obywatelska party in 2014 – European Parliament elections).

Contact:

http://beresmedia.com/pl/

adress: Bereś Media sp. z o.o.

ul.Nowowiejska 5/7; 30 – 052 Kraków

Email: info@BeresMedia.com

phone.: (48) 601 596 810
 

F&F MEDIA

logo

 

F&F Media to firma zrzeszająca członków pionu kamerowego i oświetleniowego. Ekipa, którą reprezentujemy i polecamy to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem i uznaniem w branży filmowej. W naszych szeregach można znaleźć mistrzów oświetlenia (gaffer), oświetlaczy, focus pullerów (1AC), asystentów kamer (2AC), DIT, planowych kolorystów LiveGrade, asystentów video pracujących na QTake i CineTake. Dzięki naszej znajomości rynku jesteśmy w stanie dobrać i dopasować niezbędny sprzęt kamerowy oraz oświetleniowy, który spełni oczekiwania najbardziej wymagającego operatora obrazu.

Kontakt:

http://www.ff-media.pl/

e-mail: kontakt@ff-media.pl

tel. +48 793 935 416

https://www.facebook.com/ffmedia/

F&F Media is a company associating members of the camera and lighting department. The team we represent and recommend are professionals with many years of experience and recognition in the film industry. In our ranks you can find gaffers, electricians and sparks, focus pullers (1AC), camera assistants (2AC), DIT, on set LiveGrade colorists, video assistants working on QTake and CineTake systems. Thanks to our knowledge of the market, we are able to choose and arrange the necessary camera and lighting equipment that will meet the expectations of the most demanding director of photoghraphy.

Contact:

http://www.ff-media.pl/

e-mail: kontakt@ff-media.pl

phone. +48 793 935 416

https://www.facebook.com/ffmedia/

TINGIS Bożena Cerba

LOGO

 

Tingis Bożena Cerba funkcjonuje od przeszło dekady w produkcji filmowej specjalizując się w międzynarodowych koprodukcjach filmowych (USA, Hiszpania, Brazylia). Przez lata Bożena Cerba współpracowała z producentem Gremi Film zaś obecnie razem ze Stowarzyszeniem Film Kraków  pracuje nad projektami o zasięgu światowym, w których swój udział  mają polscy twórcy filmowi.

Kontakt:
Bożena Cerba, tel. 691 889 019
e-mail: tingis.bocerba@gmail.com

Tingis Bożena Cerba exists for more than a decade in film production being concentrated on international co-productions (USA, Spain, Brazil). For years Bozena Cerba worked for Gremi Film and now collaborates with Stowarzyszenie Film Krakow having focus on foreign projects where Polish film makes can get engaged.

Contact

Bożena Cerba, phone. 691 889 019

e-mail: tingis.bocerba@gmail.com

Żaneta Kominiak

Żaneta Kominiak jest młodą firmą, istniejącą na rynku od 2016 roku, jednak właścicielka związana jest z branżą audiowizualną od 2008 roku. Firma specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji na obszarze Polski, dystrybucją filmów dokumentalnych, a także produkcją wykonawczą filmów. Swoje działania konceentruje w obszarze kreatywnego filmu dokumentalnego. 

Kontakt: 
e-mail: zaneta.kominiak@film.krakow.pl
tel. +48 516 976 722

Żaneta Kominiak is a young production company existing from 2016 but its owner is connected to audiovisual market from 2008.  The company is concentrated on fundraising, distribution of documentary films, as well as executive production. Creative documentary films is its main action area. 

Contact: 
e-mail: zaneta.kominiak@film.krakow.pl
phone. +48 516 976 722

 

STUDIO VINTAGE

logo

 

Studio Vintage to marka, która dysponuje dwiema przestrzeniami fotograficzno-filmowymi w Krakowie.

Studio Vintage I to wyjątkowe, kameralne studio fotograficzna o powierzchni 80m2, wyposażone w cykloramę i profesjonalny sprzęt marki Profoto. Nasze nowe miejsce - Studio Vintage II to studio o powierzchni 380m2, z największą cykloramą na południu polski, profesjonalnym sprzętem marki Profoto oraz nieograniczonym dostępem do oświetlenia filmowego. W naszym sąsiedztwie znajdują się firmy związane ściśle z branżą fotograficzną i filmową. Przy współpracy z nimi organizujemy wszelkiego rodzaju produkce filmowe oraz sesje zdjęciowe. Pomagamy naszym klientom w organizacji wydarzeń związanych z tą branżą ale i różnego rodzaju eventów, pokazów czy spotkań. Współpracujemy również z agencjami reklamowymi, agencjami modelek, wizażystami i stylistami. Zapraszamy na naszą stronę www.studiovintage.pl.

Kontakt:

https://studiovintage.pl/

e-mail: biuro@studiovintage.pl

tel. +48 691 235 691

https://www.facebook.com/studiovintagekrakow/

Studio Vintage is a new brand on polish market, which disposes two well-established professional photography and cinematographic speces for hire based in Krakow (Poland). The Studio Vintage no 1 is an unique, intimte photographic atelier with a working area about 80 sq meters, cyclorama and professional Profoto’s equipment. Our new space – Studio Vintage no 2 – is an atelier with a working area about 380 sq meters, the largest cyclorama in the south of Poland, professional Profoto’s equipment and unlimited access to the cinematographic lighting. In our neighbourhood there are a lot of closely connected whith photography and cinematographic branch companies. We cooperate whith them during the sessions which takes place in our studios. We help our clients with the organisation of sessions, events, fashion shows or meetings. Studio Vintage also collaborates with publicity agencies, model agenscies, make-up artists and stylists. We invite you to visit our website: www.studiovintage.pl, where you can find more information.

Contact:

https://studiovintage.pl/

e-mail: biuro@studiovintage.pl

phone. +48 691 235 691

https://www.facebook.com/studiovintagekrakow/

DELIKATESY FILMOWE

LOGO


Jesteśmy pozytywną ekipą producentów filmowych. Z przyjemnością i pełnym zaangażowaniem przystępujemy do każdej produkcji – dużej i mniejszej, eventowej i czystej kreacji. Posiadamy odpowiednie zaplecze produkcyjne i sprawdzoną ekipę współpracujących z nami filmowców.

Dzięki temu pracujemy dla takich agencji i marek jak: Red Bull, Skoda, Mazda, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Capella Cracoviensis, Uniwersytet Jagielloński, Rossignol Polska, Walk, Opcom, Eskadra, Snow PR.

Cieszymy się zaufaniem i z wieloma naszymi klientami pracujemy od lat. Szczególnie doskonale czujemy się
w terenie, bliskie nam są kultura, sport i nauka. Cieszą nas projekty długofalowe i produkcje serii filmowych – tym samym wspieramy działania reklamowe, pr’owe i digital’owe. Każdy brief od klienta traktujemy jak możliwość nowej przygody.

Kontakt: 

http://www.delikatesyfilmowe.pl/pl/
e-mail: info@delikatesyfilmowe.pl
tel. +48 535 783 757
https://www.facebook.com/DelikatesyFilmowe/

DELIFILMS

We are Deli Films Production House based in Krakow, Poland. We suport advertising, pr and digital projects for companies and agencies like:

Red Bull, Skoda, Rossignol, Snow PR, Opcom, Walk PR, Tauron Bachleda Ski, Krakow Festival Office and many more !

Contact: 

http://www.delikatesyfilmowe.pl/en/
e-mail: info@delikatesyfilmowe.pl
phone. +48 535 783 757
https://www.facebook.com/DelikatesyFilmowe/

Maciej Jaśko IDEA FILM

Kontakt: 
e-mail: biuro@ideafilm.pl
Contact: 
e-mail: biuro@ideafilm.pl

 

ARCHIWUM

BARTON FILM

LOGO


Barton Film to studio produkcyjne z Krakowa założone w 2003 roku. W ostatnich latach, studio wyprodukowało kilka filmów dokumentalnych - muzyczny dokument "Jarocin, po co wolność" (koprodukcja, dystrybucja), serię krótkich metraży o polskiej muzyce rokowej, filozoficzny film drogi "Viatoris. Między Wschodem i Zachodem" oraz film dokumentalny w języku jidysz "Boris Dorfman - a Mentsh". Barton Film współpracuje z instytucjami kulturalnymi, m.in. Muzeum Narodowym i Starym Teatrem w Krakowie, dla których zrealizowało spoty promocyjne i krótkie filmy. Barton Film zapewnia także serwis produkcyjny. Dzięki wieloletniej współpracy z zaufanymi i zaprzyjaźnionymi lokalnymi twórcami i firmami z branży filmowej (sprzęt, rental, lokacje, obsługa planu, casting). Serwis produkcyjny oferowany przez studio dotyczy wszystkich etapów produkcji filmowej i developmentu (kosztorysy, harmonogram, wnioskowanie o dotacje ze środków publicznych). Dzięki współpracy z Labolatorium Multimedialnym Multilab, Barton Film może zaoferować 50% zniżkę na postprodukcję.​

Kontakt:

www.bartonfilm.pl

e-mail: studio@bartonfilm.com

tel. +48 516 976 722

CINELIGHT

LOGO


CineLight to nowoczesna firma zajmująca się oświetleniem filmowym, telewizyjnym, teatralnym i wystawienniczym. Oświetlamy plany filmowe fabularne, seriale, programy, reklamy, spektakle,itp. Oferta CineLight to bogaty zbiór sprzętu oświetleniowego lamp wyładowczych HMI (Arri), fluorescencyjnych (KinoFlo), żarowych (Arri, Dedo, Strand), LED (LitePanels) oraz ogromna ilość osprzętu firm: Avanger, Mattchews, Manfrotto, etc. Nasza obsługa to oświetlacze, elektrycy z wieloletnim doświadczeniem i profesjonalnym podejściem. Współpracujemy z liczną grupą mistrzów oświetlenia. Realizujemy filmy, seriale, programy, reklamy i inne formy filmowe. Szczycimy się dobrą jakością obsługi oraz wysokiej klasy sprzętem.

Kontakt:

www.cinelight.pl

e-mail: kontakt@cinelight.pl

tel. + 48 791 440 660

facebook.com/cinelightPLfacebook.com/studiobartonfilm/

OUTSIDE

LOGO


Największa agencja castingowa w Małopolsce specjalizująca się w obsadach filmów fabularnych i reklamowych. Rocznie w Outside Studio odbywa się ponad sto castingów. Firma współpracuje z najważniejszymi reżyserami obsady w Polsce, posiada największą bazę aktorów, epizodystów i statystów filmowych w regionie – ponad 60 000 osób. Od 1997 roku aktorzy i statyści z Outside brali udział w najważniejszych polskich i zagranicznych filmach produkowanych w Małopolsce (min.  Giacomo Battiato " Karol, człowiek który został papieżem",  Agnieszka Holland "Janosik – Prawdziwa historia", Wojciech Smarzowski – "Dom Zły", "Pod Mocnym Aniołem" i wiele innych).

Kontakt:

www.outside.com.pl

e-mail: outside@outside.com.pl

tel. +48 791 99 39 49

facebook.com/OUTSIDECastingAgency

SOUNDMIND

logo


Firma Sound Mind świadczy usługi w zakresie kompleksowej postprodukcji dźwięku, ze szczególnym naciskiem na sound design i rejestrację efektów dźwiękowych. Michał Fojcik kilkunastu lat zajmuje się postprodukcją dźwięku do filmów, dźwiękiem do instalacji muzealnych, multimediów i reklam. Jest autorem dźwięku do ponad 30 filmów, m.in. Disco Polo i Czerwony Pająk. Pracował również przy produkcjach amerykańskich (Arbitrage) i indyjskich (Bhaag Milkha Bhaag). Członek amerykańskiego stowarzyszenia montażystów dźwięku Motion Picture Sound Editors oraz Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej. Nominowany do nagrody Orły za dźwięk do filmu Bogowie. W latach 2014­-2015 szef działu postprodukcji dźwięku w Alvernia Studios.

Kontakt:

www.soundmind.pl
e-mail: michal@fojcik.pl
tel. +48 502 434 401
facebook.com/soundmindstudio

TECHNOSTAGE

LOGO


Technostage jest firmą pochodzącą z Krakowa. Od kilku lat zajmuję obsługą energetyczną różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych począwszy od koncertów muzyki klasycznej po duże imprezy plenerowe. Firma posiada w swojej ofercie największą ilość sprzętu na południu polski. Idąc za zapotrzebowaniem rynku powstała marka SILENTENERGY, czyli agregaty prądotwórcze superwyciszone, przystosowane do pracy na planach filmowych. W dyspozycji firmy jest pełna gama mocy agregatów od 2 kVA do 1000kVA z możliwością pracy równoległej. Poza agregatami znajduje się duża ilość okablowania, rozdzielnic oraz najazdów kablowych. Od 2014 roku w ofercie firmy pojawiło się tez ogrzewanie zarówno elektryczne jak i opałowe. Co ważne firma dysponuje własnym transportem, także terenowym, oraz stałą ekipą.

Kontakt:
www.zasilania.com
e-mail: dawid@technostage.com
tel. +48 691 570 225
facebook.com/TechnoStage1